Sjukvård för alla – oavsett funktionsförmåga

Patienter står i beroendeställning till vårdgivare som är förbjuden att bryta mot diskrimineringsförbudet i förhållande till patienten. Att vården ska vara tillgänglig är därför en grundläggande skyldighet för vårdgivare.

En person kontaktade Antidiskrimineringsbyrån Väst för att anmäla diskriminering med koppling till hens funktionsnedsättning i samband med vårdbesök. Antidiskrimineringsbyrån Västs jurister inledde en utredning. Ärendet visade sig handla om tillgänglighet i vården för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – i det här fallet autism.

Personen sökte vård för en åkomma som inte hade med funktionsnedsättningen att göra. Hen hade informerat vårdgivaren om att hen har autism och därför har ett behov av anpassad kommunikation. Det behövs för hen skulle kunna vara delaktig i sin vård. Vårdgivaren ignorerade personens behov av tillgänglig kommunikation. Det ledde till personen inte kunde ta till sig informationen som gavs vid vårdbesöken. En konsekvens av det blev att personen upplevde vården som otillgänglig och otrygg.

Antidiskrimineringsbyrån Västs jurister konstaterade att det rörde sig om ett fall av bristande tillgänglighet, en av diskrimineringsformerna som diskrimineringslagen förbjuder. Vårdgivare har en långtgående skyldighet att ta ansvar för att personer inte ska diskrimineras i samband med ärenden som rör något så centralt som personers hälsa.

Juristerna företrädde personen och förhandlade med vårdgivaren, en vårdgivare med flera mottagningar i Sverige. Resultatet blev en överenskommelse om att personen skulle få en ekonomisk ersättning. Överenskommelsen innebär dessutom att vårdgivaren ska säkerställa att vårdpersonalen utbildas om hur patienter med autism ska bemötas.

En ytterligare del av överenskommelsen är att vårdgivaren rutinmässigt ska undersöka om det finns ett behov av anpassad kommunikation när de får veta att en patient har en autismdiagnos. Därutöver ska skriftliga sammanfattningar av vårdbesök upprättas om så önskas av patienten. Vi anser att överenskommelsen talar för att liknande situationer kan undvikas när personer med autism söker vård.

Hbtqi+rapporten omskriven

Tidningen Fempers Nyheter har skrivit om rapporten Hbtqi+personers livsvillkor i Göteborg 2021 som utfördes av Antidiskrimineringsbyrån Väst. Artikeln publicerades 16 maj 2022 och är skriven av reportern Christin Sandberg. Den finns att läsa på...

läs mer

Vad händer efter din anmälan till oss?

Vad händer när en person anmäler diskriminering till Antidiskrimineringsbyrån Väst?  En av våra jurister, Anton Winther, förklarar. Hur görs en anmälan? – Det finns flera sätt. På vår hemsida finns ett formulär att fylla i. Det går också att mejla eller ringa och tala...

läs mer

Exklusivt besök

I maj får vi besök av en grupp studenter från University of Colorado Boulder. Vi är den enda ideella föreningen de ska besöka i Sverige. Studenterna ska också besöka en stor bilfabrik i Göteborg och några företag i Stockholm.

läs mer