Sjukvård för alla – oavsett funktionsförmåga

Patienter står i beroendeställning till vårdgivare som är förbjuden att bryta mot diskrimineringsförbudet i förhållande till patienten. Att vården ska vara tillgänglig är därför en grundläggande skyldighet för vårdgivare.

En person kontaktade Antidiskrimineringsbyrån Väst för att anmäla diskriminering med koppling till hens funktionsnedsättning i samband med vårdbesök. Antidiskrimineringsbyrån Västs jurister inledde en utredning. Ärendet visade sig handla om tillgänglighet i vården för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – i det här fallet autism.

Personen sökte vård för en åkomma som inte hade med funktionsnedsättningen att göra. Hen hade informerat vårdgivaren om att hen har autism och därför har ett behov av anpassad kommunikation. Det behövs för hen skulle kunna vara delaktig i sin vård. Vårdgivaren ignorerade personens behov av tillgänglig kommunikation. Det ledde till personen inte kunde ta till sig informationen som gavs vid vårdbesöken. En konsekvens av det blev att personen upplevde vården som otillgänglig och otrygg.

Antidiskrimineringsbyrån Västs jurister konstaterade att det rörde sig om ett fall av bristande tillgänglighet, en av diskrimineringsformerna som diskrimineringslagen förbjuder. Vårdgivare har en långtgående skyldighet att ta ansvar för att personer inte ska diskrimineras i samband med ärenden som rör något så centralt som personers hälsa.

Juristerna företrädde personen och förhandlade med vårdgivaren, en vårdgivare med flera mottagningar i Sverige. Resultatet blev en överenskommelse om att personen skulle få en ekonomisk ersättning. Överenskommelsen innebär dessutom att vårdgivaren ska säkerställa att vårdpersonalen utbildas om hur patienter med autism ska bemötas.

En ytterligare del av överenskommelsen är att vårdgivaren rutinmässigt ska undersöka om det finns ett behov av anpassad kommunikation när de får veta att en patient har en autismdiagnos. Därutöver ska skriftliga sammanfattningar av vårdbesök upprättas om så önskas av patienten. Vi anser att överenskommelsen talar för att liknande situationer kan undvikas när personer med autism söker vård.

Vi behöver prata om AI

På senare år har AI allt oftare diskuterats i samband med mänskliga rättigheter, diskriminering och etik. Just nu pågår en lagstiftningsprocess i EU för att harmonisera AI i unionen, EU IA Act.  Lagen ska bland annat säkra att de grundläggande rättigheterna...

läs mer

MR i valrörelsen

Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering är inte huvudfrågor i valrörelsen.  Men de är inte helt osynliga. Vi har gjort ett axplock. Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering är stora ämnen. När en delar upp i MR i sakfrågor eller perspektiv kan partiernas...

läs mer

Välkommen att kontakta oss! / Get in touch with us!

Du kan kontakta oss på flera sätt. Vår juridiska rådgivning kan du nå på flera sätt. På vår hemsida adbvast.se finns ett formulär att fylla i. Du kan också mejla till radgivning@adbvast.se eller ringa 073-856 44 00. Våra jurister tar hand om din fråga/ärende i tur och...

läs mer